G R U B B E H O E V E
november 1999 n i e u w s v e l nummer 12
Bewonerswerkgroep Grubbehoeve contactadres George Mulders, Grubbehoeve 164, tel. 4613000 http://www.bylmer.demon.nl/grubhoev/

Voor elk wat wils in OTB-enquête
Wie deze zomer de vragen van het "Bewonersonderzoek toekomst Grubbehoeve en Grunder" van het Delftse bureau OTB van Frank Wassenberg zag, begreep het al: men was bezig de meningen te masseren, om zodoende bouw- en sloopplannen te rechtvaardigen. Groot was de onzekerheid die de enquête onder de ondervraagden teweegbracht.
Groot was nog steeds de onzekerheid toen de uitslag van de enquête bekend gemaakt werd: 73 % voor verbetering van de twee flats, 74 % voor sloop van een of twee flats. Nu weten we nog niets. Maar wat er ook met de flats gedaan zal worden, opknappen of sloop, de bestuurders zijn door deze uitslag altijd gedekt, dankzij de dienstwillige vraagstelling van OTB.
Opvallend was verder dat de Grunderbewoners iets negatiever zijn over het behoud van hun eigen woonomgeving dan de Grubbehoevenaren. De laatsten zijn weer negatiever over Grunder dan de Grunderaars zelf.

Hoe gaat het nu verder?
Er komt een aantal aparte overleggen waarin het rapport wordt besproken. Tevens komt er een klankbordgroep; hiervoor kunt u zich aanmelden bij de Projectgroep Ganzenhoef.
Tenslotte volgt een plan, dat vervolgens de besluitvormingsmolen ingaat (informatie-avond, inspraak, stadsdeelcommissie etc.)

Maar wordt er gesloopt?
In de wandelgangen wordt gezegd dat Grunder tegen de vlakte gaat en dat Grubbehoeve opgeknapt zal worden. Maar bij de huidige hoge huizenprijzen weet je het natuurlijk nooit. Maar dan wordt het initiatief Koop Je Eigen Grubbehoeve (kolom 3) des te interessanter.

Waar verkrijgbaar?
Het rapport is verkrijgbaar bij de projectgroep Ganzenhoef, Ganzenhoef 118 en bij het Informatiecentrum, Bijlmerplein 79.


Tussen Grubbehoeve en Grunder
Pjotr Müller, zonder titel (1975)

Garage-acties

Wat is nu eigenlijk het resultaat van de acties die gevoerd zijn rond de sloop van de parkeergarage? Het eind van het liedje is toch weer sloop?
Zonder deze acties was er echter geen tijdelijke kooi onder het Grunderdeel geweest, en ook geen autoboxen daarboven.
Evenmin waren er parkeerplaatsen voor bewoners voorzien in de nieuwbouw. Nu worden er 60 kooiplaatsen voor Grubbehoeve en Grunder gereserveerd.

Honderden guldens vergoed
Verder hebben de vier bewoners die niet zonder slag of stoot hun parkeerruimte hebben opgegeven een schadeloosstelling gekregen. Ze hebben recht op een box of kooiplek in Grunder en straks ook in de nieuwbouw. Bovendien ontvingen ze een bedrag van meer dan 550 gulden.


PTT-fratsen

Het ophalen van pakjes kan tegenwoordig alleen nog maar op het postkantoor Flierboschdreef.
Protesteer hiertegen bij:
Klantenservice Amsterdam
ANTWOORDNUMMER 4201420
1100 PA Amsterdam‘There are lies,

damned lies and statistics,' zegt het spreekwoord. Het rapport van OTB valt zeker in de laatste categorie.
De eensgezinswoningen, waar 81 % voor heet te zijn (overigens alleen indien er gesloopt gaat worden, zie vraag 14a), zijn klein en laag, met een minituin. Ze zijn ook niet voor iedereen weggelegd: het inkomen moet hoog genoeg zijn en de gezinssituatie moet passen. Driekwart hier verdient minder dan modaal, en er komt maar een kwart sociale huur terug. Maar dit werd er toen niet bij verteld. Wel zegt men nu: "81 % wil laagbouw!"


Koop Je Eigen Grubbehoeve

Er zijn serieuze plannen om de flat Grubbehoeve in zijn geheel aan de bewoners over te dragen, zodat zij de baas worden over het beheer, het uiterlijk en de toekomst van het gebouw. Om dat bereiken zullen zoveel mogelijk appartementen in Grubbehoeve aan bewoners verkocht moeten worden. Op dit moment wordt onderzocht hoe dat kan en welke prijs de appartementen moeten opbrengen. Het onderzoek daartoe wordt uitgevoerd door IGG en Casa, in opdracht van een werkgroep, die weer is ingesteld door de grote bazen achter de Vernieuwing van de Bijlmermeer. Een van die bazen is uw eigen woningbouwvereniging Patrimonium/Nieuw Amsterdam.
Of het allemaal lukt, hangt vooral van u af. Hoe meer bewoners zeggen, dat ze onder voorwaarde van bijv. een goede prijs, willen kopen of willen blijven huren, hoe groter de kans op succes.
Als u belangstelling heeft, meldt u dan aan bij de Vereniging Koop Je Eigen Bijlmer, Grubbehoeve 46, tel. 3680170. Er zijn formulieren die u als mogelijke koper/huurder kan invullen. U kunt ze ophalen bij de Bijlmer Galerie, begane grond naast Café de Nachtegaal.left
home
right