G R U B B E H O E V E
december 1998 n i e u w s v e l nummer 11, pagina 1
Bewonerswerkgroep Grubbehoeve contactadres George Mulders, Grubbehoeve 149, tel. 4613000 http://www.bylmer.demon.nl/grubhoev/

A2000 zet blok 53 een week lang zonder TV
Van maandag 9 tot en met zaterdag 14 november zette A2000 het laatste blok ('blok 53' in N.A.-termen) zonder televisiesignalen. Deze kabelmonopolist hield klagers rustig twintig minuten aan de lijn, om vervolgens te verklaren dat het niet bekend was wanneer de storing over zou zijn. Dit gedrag doet ons denken aan een bekende klantonvriendelijke hoogbouwmonopolist in de Bijlmer.
De Bewonerswerkgroep heeft A2000 een boze brief geschreven (zie onze internetsite), en een artikel bijgedragen in de nieuwsgroep alt.hate.a2000. Het antwoord van A2000 luidde dat ze bereid zijn het kabelgeld van de maand november terug te storten. Houdt uw brievenbus goed in de gaten, nadere mededelingen volgen.
Bijlmer eist geluk

Stida bezoekt Najaarssalon

Onder leiding van hun voormannen bezochten op 24 november zo'n 60 Stida-medewerkers de Najaarssalon in de Blauwe Zaal. Ze kwamen echter geen kunst kopen of kijken. Met een megafoon werden leden van de Bewonerswerkgroep opgeroepen. De dienstdoende kunstenaar, die behoorlijk geïntimideerd was, kon er een paar opsporen. Na anderhalf uur schreeuwen vertrok het gezelschap. Ze lieten een brief achter als antwoord op de brief die door de Werkgroep aan diverse instanties die met Stida te maken hebben was verstuurd en een handtekeningenlijst.(vervolg van kolom 1)

Gezien de manier waarop de handtekeningen verzameld zijn, zal hier waarschijnlijk niet veel waarde aan gehecht worden.
Na de Blauwe Zaal trokken zo'n 20 Stida-medewerkers naar Grunder, naar de woning van degene, van wie vermoed werd mede de brief over Stida opgesteld te hebben. De bezochte bewoonster heeft contact opgenomen met de politie.


Vergaderingen

We zitten weer midden in het vergaderseizoen (op een dag waren er drie). Hier volgt een overzicht van enkele recente overleggen en vergaderingen. Van sommige vergaderingen komt nog een apart verslag.

2-11 Nieuw Amsterdam
Het voorstel voor het servicekostenvoorschot 1999 werd besproken. Diverse posten werden omlaag geschroefd. Desondanks bleef er toch nog een verhoging.
Verder werd overlegd over de besteding van de f 60.000 die vrijkwamen door geen extra containerruimte aan het begin van de flat te maken.

4-11 Bewonerswerkgroep
Maandelijks werkgroepoverleg. In verband met de garageplannen waren in Grunder ook uitnodigingen verspreid.

5-11 Projectbureau
Een voorlichting van het projectbureau Ganzenhoef over de plannen voor de sloop van de parkeergarage. De werkgroep vindt voldoende en beveiligde parkeerplaatsen van het grootste belang. Daarin voorziet het plan echter niet.

9-11 Ganzenhoefoverleg
Overleg van politie Ganzenhoef met omringende flats over junks en aanverwante zaken.(vervolg van kolom 2)

19-11 Projectbureau
Inspraakavond op het projectbureau Ganzenhoef over de parkeergarage. Behalve parkeren is te verwachten geluidsoverlast een heikel punt.

2-12 Bewonerswerkgroep
Het maandelijks overleg van de werkgroep. Een uitnodiging is in de flat verspreid.

10-12 Nieuw Amsterdam
De werkgroep had al een tijd niets meer over het project lifttoezichthouders gehoord. Tevens gaven de acties van Stida op 24 november aanleiding tot vragen. Na afloop werd Ad Broeders bezocht.

10-12 Bewonersraad
Om als overlegpartner van Nieuw Amsterdam te kunnen dienen, moet de Bewonersraad Bijlmermeer zich omvormen tot een stichting of een vereniging. Dit als gevolg van een wijziging in wet- en regelgeving (BBSH). Diverse modellen passeerden de revue.
Overigens was dit de laatste keer dat Margot Alvarez de vergadering kon bijwonen, zodat de werkgroep op zoek is naar een nieuwe afgevaardigde.

10-12 Commissie REO
Deze stadsdeelcommissie behandelde o.a. de Nota van Uitgangspunten betreffende de sloop van de parkeergarage. Toen het de commissieleden duidelijk werd dat er Urbangelden waren binnen te halen (3 à 4 miljoen) verdwenen de pleidooien voor een zorgvuldige gang van zaken als sneeuw voor de zon.
Er gaat nu een gewijzigde Nota van Uitgangspunten in januari 1999 direct naar de deelraad. "Weer verneukt!" riep Jan de Jonge, die insprak namens de True Teachings Temple.
De werkgroep onderzoekt de mogelijk van een bezwaar tegen het te nemen raadsbesluit en heeft de hulp van een advocaat ingeroepen.december 1998 n i e u w s v e l nummer 11, pagina 2


Tarieven

Er bestaat nogal onduidelijkheid over de verhuur van de Blauwe Zaal. Als de Blauwe Zaal verhuurd wordt (er is een aantal voorwaarden), is het tarief f 250. Voor een paar uur is het f 150 en voor een kinderfeestje f 50. De borg is f 200.
Men krijgt een contract met de Bewonersstichting Grubbehoeve.
Het is wel voorgekomen dat een tussenpersoon er zelf wat bovenop legde. Dit kan men voorkomen door direct contact op te nemen met Henno Eggenkamp, tel. 6994203.


Parkeergarage Grubbehoeve/Grunder

Hoe lang zullen we nog kunnen genieten van deze muurschildering van Cor Kraat uit 1975?
..., kopie Ad Broeders

Op de Bewonerswerkgroepvergadering van 2 december 1998 was ook wijkagent Ad Broeders aanwezig. Er werd opgemerkt dat veel onderhoudsklachten (kapotte knoppen in de oneven liften, kapotte ruiten en regenpijpen, geen warm water etc.) niet opgelost werden. De werkgroep had dit ook al op 2 november bij Nieuw Amsterdam aan de orde gesteld. Het rayonhoofd (Larry Bath) en het hoofd beheer (Karin ter Borg) verklaarden van veel klachten niets te weten: ze zouden bij de huismeester blijven liggen. Maar ook faxen direct naar het rayonkantoor hadden geen succes.
Hierop vroeg Ad Broeders van klachten ook een kopie aan hem te sturen, dan kon hij Nieuw Amsterdam er mee confronteren in zijn maandelijks overleg.
Faxnr.: 559 3757.


Vertrek Larry Bath

Hebben we net een nieuw hoofd beheer, gaat ons rayonhoofd weg. Op 17 december gaf Larry Bath een afscheidsreceptie, alleen voor genodigden. Daartoe behoorde kennelijk toch de directie van Nieuw Amsterdam. Larry maakt er namelijk geen geheim van de Bijlmer als wijk heel interessant te vinden en N.A. als organisatie heel verschrikkelijk.
In beide constateringen kan de werkgroep zich helemaal vinden. We wensen hem veel succes bij de Dageraad.


GSM-Antenne

Met hoge kranen werden enkele weken geleden grote antennes op de flat geplaatst. In Groenhoven is een aanbod van Telfort afgestemd, een GSM-station op toren 1 neer te zetten voor f 10.000 per jaar. Wat NA voor de antennes op Grubbehoeve krijgt, is onbekend.


(overgenomen van de NV WERK site):

Melkert-1

Een nieuwe medewerker die niets kost
Melkert-1 schept extra arbeidsplaatsen in de collectieve sector. Het gaat om banen op het gebied van openbare veiligheid en toezicht, kinderopvang, beheer openbare ruimte, milieuzorg, verbetering woonomgeving, monumentenzorg, onderwijs of sport.
Voorbeelden van functies zijn conciërge of buurtbeheerder. Of groepshulpen en -assistenten in de kinderopvang. Of onderwijsassistenten op basisscholen.
De aanvraag en toekenning van Melkert-1-banen ligt in handen van NV Werk Amsterdam.


De Huurderslijn

Het bestuur van lidorganisaties en persoonlijke leden kunnen met hun vragen terecht bij de Huurderslijn van de Woonbond. Van maandag tot en met donderdag van 10:00 - 13:00 uur en op dinsdagavond van 18:30 - 20:00 uur: 020-5517755.

N i e u w j a a r s r e c e p t i e

Traditiegetrouw wordt in Café de Nachtegaal, begane grond Grubbehoeve op 1 januari 1999 de nieuwjaarsreceptie gehouden. Aanvang:

16:00 uur.

(vervolg van kolom 2)

Wat wordt vergoed?
Alle loonkosten voor deze banen worden vergoed. Deze vergoeding is voor onbepaalde tijd. Bovendien ontvangt de werkgever elk jaar een bedrag van maximaal fl 4000,- voor de extra kosten die met de baan in verband staan. Dat geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan extra begeleiding en scholing, of aan een computer.
De subsidie wordt uitgekeerd op basis van declaraties.

Voorwaarden
De aanvraag komt in aanmerking als het nieuw werk betreft, dat niet concurrerend is en ander werk niet overbodig maakt. Ook moet de functie passen in de CAO van de organisatie.

Is een Melkertbaan een echte baan?
Ja, de functie is weliswaar additioneel, dat wil zeggen extra, boventallig op de personeelsformatie, maar het is een reguliere baan met een wettelijk vastgelegde arbeidsovereenkomst volgens de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, of een ambtelijke aanstelling.

Moet een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden afgesloten?
Het uitgangspunt bij de regeling is dat bij aanvang van het dienstverband een contract voor onbepaalde tijd wordt afgesloten. Het is toegestaan een contract voor bepaalde tijd af te sluiten voor maximaal een jaar, indien daarbij wordt vastgelegd dat, bij gebleken geschiktheid van de werknemer, een contract voor onbepaalde tijd volgt.

Hoe lang is de proeftijd bij een Melkertbaan?
Dit is afhankelijk van de CAO afspraken. Maximaal twee maanden.left
home
right