G R U B B E H O E V E
januari 1998 n i e u w s v e l nummer 7
Bewonerswerkgroep Grubbehoeve contactadres Jolke Meijer, Grubbehoeve 247, tel. 6003789 http://www.bylmer.demon.nl/grubhoev/

Junkenplaag in Grubbehoeve
Sinds eind oktober 1997 wordt Grubbehoeve geteisterd door een invasie van junks. Op het Ganzenhoefoverleg van 15 december 1997 (op welk overleg de flats rond Ganzenhoef met de politie praten) bleek dat een deel van wat vroeger op Gravenstein zat, nu hier in de flat rondzwerft. Verder zijn er veel nieuwe junks, van buiten de Bijlmer (vooral Utrecht).
Op andere flats is de situatie juist gunstiger geworden. In Groeneveen worden ze verjaagd door de verbouwingen, in de koopflat Gouden Leeuw doet het camerasysteem zijn werk, Groenhoven had altijd al weinig last, evenals Geerdinkhof, op Gravestein stuurt de weer herstelde Gerrit Postma alle junks weg en Gooioord heeft daarvoor zijn eigen ploeg flinke bewoners.
Op Grubbehoeve hebben we dit niet, maar we zitten wel dicht bij Ganzenhoef en de metro. Sommigen denken dat junks en dealers de flat junkrijp maken door bewust extra veel troep in en om de flat te maken

Junk in zicht, wat nu?
Het is in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening rond te hangen in flatgebouwen en parkeergarages (zie elders). U heeft alle reden een junk te vragen zich te verwijderen.
Bel altijd de politie. Eventueel ook de flatwacht, maar het kwaliteitsverschil tussen de individuele flatwachten is te groot om op het instituut flatwacht te kunnen vertrouwen.
Maak geen rommel, ruim juist zoveel mogelijk op. Sluit deuren af, haal peuken uit de sloten en geef vernielingen door aan Nieuw Amsterdam. Doe nooit zomaar open voor aanbellers.
Geef adressen van dealers en gebruikspanden en overige inlichtingen door aan de politie, desnoods anoniem. Uw tips worden misschien ogenschijnlijk niet direct gebruikt, maar op 29 december heeft de politie mede op grond van uw gegevens een inval gedaan in een dealerpand hier in de flat.f 1000,00

Dit is het bedrag dat Nieuw Amsterdam heeft toegezegd voor het opsieren van de blinde balkons etc. met bloemen- en plantenbakken (zie nieuwsvel nummer 5 van mei 1997). Het is nog wel geen voorjaar, maar wel een uitstekend jaargetijde om plannen te maken om bij het eerste lenteteken direct aan de gang te kunnen gaan.
Voor meer informatie, vraag de Bewonerswerkgroep Grubbehoeve.Kwaliteit

Een organisatie die een ISO-9001 gecertificeerd kwaliteitsbeleid heeft, moet zich kortweg aan drie richtlijnen houden:
- zeg wat je gaat doen
- doe wat je gezegd hebt
- wees in staat deze twee dingen aan te tonen en toon ze ook aan.
Uiteraard is er wel een hele lijst onderwerpen waarover een uitspraak gedaan moet worden.
Het gevangeniswezen heeft een ISO-9001 certificaat, N.A. niet. Toch is het voor NA-watchers interessant met deze blik de daden van N.A te bezien.Deurwaarder

Uit een brief van Nieuw Amsterdam: "Mocht u in de toekomst opnieuw huurachterstand oplopen, dan zullen wij de incasso zonder nadere aankondiging aan de deurwaarder uit handen geven".
Dit is uitermate onredelijk en geen rechter zal dit pikken; een eerste aanmaning hoor je altijd te krijgen. En N.A. geeft ook vrolijk toe dat ze wel degelijk eerst een aanmaning sturen. Schriftelijk bevestigen willen ze dit echter niet.
Dit geeft niet alleen aan hoe N.A. over zijn huurders denkt, het geeft ook aan waar N.A. zich op de weg naar kwaliteit bevindt ("zeg wat je gaat doen....").Loopbrug asbestvrij

Op dinsdag 9 december kregen we de mededeling dat de loopbrug van donderdag 11 december tot en met de maandag daarop afgesloten zou zijn wegens asbestverwijdering. "Wat een geldverspilling van N.A, dat kan best nog even blijven zitten. Doe liever wat aan de lekkages en de verlichting!" moet iedereen gedacht hebben.
Maar de loopbrug is eigendom van Parkeerbeheer en die betaalde dit ook. N.A. voert slechts het beheer. Dit bleek ook op het overleg dat we op 10 december met Tim de Leeuw van N.A. hadden. Maar, N.A., zegt dit zelf eens! Toon aan dat de huurgelden niet verspild worden!Eten in de Blauwe Zaal

Elke vrijdag van 17:30 uur tot 21:00 uur.
Telefoon: 6996192


Café de Nachtegaal Café de Nachtegaal

geopend:
maandag17:00 - 19:00
dinsdag17:00 - 19:00 en
21:00 - 01:00
woensdag17:00 - 19:00 en
21:00 - 01:00
donderdag17:00 - 19:00 en
21:00 - 01:00
vrijdag17:00 - 19:00 en
22:00 - 02:00
zaterdag16:00 - 19:00 en
22:00 - 02:00
zondag16:00 - 19:00 en
21:00 - 01:00               Art. 2.3 APV

            Openlijk gebruik en handel.

 1. Het is verboden, op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk 
gebouw of vaartuig harddrugs te gebruiken of ten behoeve van dat gebruik 
voorwerpen of stoffen openlijk voorhanden te hebben.
 2. Het is verboden, op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en 
weer te bewegen, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat dit ge-
beurt om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of 
daarop gelijkende waar dan wel slaap- of kalmeringsmiddelen of daarop ge-
lijkende waar, te kopen of te koop aan te bieden.
 3. Het in het eerste en tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing 
op voorwerpen of activiteiten die in het belang van de volksgezondheid, in 
het bijzonder de preventie, de bestrijding van drugsverslaving of de hulp-
verlening aan verslaafden, van overheidswege worden bevorderd of zijn 
goedgekeurd.


               Art. 2.19 APV

         Hinderlijk gedrag in of bij gebouwen.

 1. Het is verboden, tegen de wil van de bewoner of de gebruiker van een
gebouw of vaartuig:
a te leunen tegen een deur, raam of vensterbank dan wel zich op andere
wijze hinderlijk in de onmiddellijke omgeving van het gebouw op te houden;
b zich zonder redelijk doel of op voor anderen hinderlijke wijze te be-
vinden in de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimten in dat ge-
bouw.
 2. Het is verboden, zich zonder redelijk doel of op voor anderen hinder-
lijke wijze op te houden in of bij een portiek, een portaal, een telefoon-
cel, een parkeergarage of een andere soortgelijke, voor het publiek toe-
gankelijke ruimte, dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een
ander doel dan waarvoor deze ruimten zijn bestemd.

left
home
right