S T I D AReactie op de brief van de Bewonerswerkgroep Grubbehoeve en de verontruste bewoners van Grunder.

Aan:
het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Amsterdam Z/O
de woningstichting Nieuw Amsterdam
het Uitgebreid Bestuurlijk Overleg(UBO)
N V Werk

Bijlmermeer, 20 november 1998


Geachte dames en heren,

Onlangs hebben twee bewoners van Grunder, zich presenterend onder de naam 'Verontruste Bewoners Grunder', samen met vijf bewoners van Grubbehoeve, zich noemende de "Bewonerswerkgroep Grubbhoeve" een (protest)brief geschreven waarin zij hun ongenoegen uiten over de activiteiten en werkzaamheden van de stichting Stida. Zowel de aard, strekking als toonzetting van de brief vragen om een reactie onzerzijds.

Onze reactie spitst zich toe op 4 punten uit de brief: a) feitelijke onjuistheden, b) beledigend taalgebruik, c) de scheve voorstelling van zaken en d) insinuaties omtrent financiële onduidelijkheden.

ad 1) Feitelijke onjuistheden : Stida wil niet samenwerken.

De briefschrijvers stellen op pagina 2, dat Stida geen samenwerking wilde met de uit twee (witte) personen bestaande bewonerscommissie van de flat Grunder.
Het tegendeel is waar. Stida heeft reeds op 5 juli 1997 de bewonerscommissie van Grunder schriftelijk uitgenodigd om in het belang van de bewoners en de toekomst van de flat samen te werken. Op 4 augustus kwam het antwoord van de bewonerscommissie. Zonder enige (steekhoudende) motivatie werd de voorgestelde samenwerking afgewezen (zie bijlage 1).
Stida heeft toen samen met de nieuwe bewoners een meer 'Representatieve Bewoners Vertegenwoordiging' samengesteld uit 15 bewoners. Deze bewonersvertegenwoordiging vormt nu een evenwichtige afspiegeling van de bewoners van de flat. De bewoners kregen zeggenschap over hun woonomgeving. De hegemonie van de twee (witte) dames die bijna 20 jaar had geduurd, was hiermee verbroken.

De gang van zaken met betrekking tot de bewonerswerkgroep Grubbehoeve en de Bewonersstichting Grubbehoeve, laat een soortgelijk beeld zien. Van begin af werd Stida door deze groepen geweerd, terwijl de bewoners werden bestookt met "Nieuwsvellen" (zie bijlage 2) die Stida in een kwaad daglicht moesten stellen. Ook een verzoek van Stida (zie bijalge 3) om te komen tot een vorm van samenwerking, werd resoluut afgewezen door een van onze medewerkers toe te bijten "we hebben geen behoefte aan bilateraal gelul". Deze woorden kwamen van de heer Henno Eggenkamp, voorzitter/secretaris van de bewonersstichting Grubbehoeve.

Een andere feitelijke onjuistheid is de bewering, dat Stida in het kader van de schuldhulpverlening niet wil doorverwijzen naar Crediam. Het tegendeel is waar. Stida is geen financiële instelling. Wat zij in het kader van de schulphulpverlening doet, is om bewoners op laagdrempelige en eenvoudige wijze overzicht te laten krijgen van hun schuldpositie en hen te helpen bij het samenstellen van de dossiers, welke vereist worden door Crediam. In de afgelopen maanden hebben wij op deze wijze ruim 50 dossiers voorbereid en naar Crediam verstuurd.

Een andere bewering van de briefstellers is, dat Stida de privacy van bewoners zou schenden, door hen te confronteren met brieven over hun huurschuld.
Sedert het begin van dit jaar heeft Stida in samenwerking met de Woningcorporatie Nieuw Amsterdam een zogenaamd Stappenplan opgesteld. Dit Stappenplan beoogt de huurachterstand te verminderen en huisuitzettingen te voorkomen. Vanaf het prilste begin zijn stringente afspraken gemaakt om de privacy van bewoners te garanderen. Een van de afspraken is, dat Stida pas contact met de bewoners kan opnemen, nadat zij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van Nieuw Amsterdam heeft gekregen. Deze afspraak wordt strikt nageleefd.
Uit een recente evaluatie van deze regeling blijkt dat de huurachterstand met ruim 50% is afgenomen en de huisuitzettingen met bijna 70%.

ad b) beledigend taalgebruik en gebrek aan respect

In de brief worden de (overwegend zwarte) medewerkers van Stadia op weinig respectvolle en zelfs denigrerende wijze bejegend. Beweerd wordt, dat de Stida medewerkers "niet gehinderd worden door enige deskundigheid", en dat zij "doelstellingen, noch beleid, noch methodieken bij hun werk hanteren" en "rondlummelende dames en heren zijn, die het leuk vinden om met de portofoon te spelen". Het enige wat zij goed kunnen zou volgens de briefstellers het prikken van zwerfvuil(papier) zijn.

Uit dit taalgebruik blijkt het weinige respect dat de briefschrijvers kunnen opbrengen voor een groep mensen die na een periode van langdurige werkloosheid en uitsluiting van de arbeidsmarkt, de draad weer heeft opgepakt en tracht hun leven een zinvolle wending te geven.
Stida is ten alle tijde bereid om van haar fouten te leren. We accepteren elke vorm van opbouwende kritiek, maar verzetten ons tegen degenen die aansluiting met de huidige maatschappelijke werkelijkheid missen en hun geprivilegieerde posities wensen te continueren. Als zo fel wordt geageerd tegen de zogenaamde ondeskundigheid van Stida op het punt van participatie, vragen wij ons in gemoede af waar de 'deskundigheid' bleef van deze groep personen die in de ruim 20 voorafgaande jaren de bestuurders waren van de twee flats en het geheel voor het zeggen hadden. Waar bleef hun deskundigheid toen in Grubbehoeve en Grunder de verpaupering toesloeg, de bewoners in een 'armoedeval' geraakten en een perspectiefloze toekomst tegemoet gingen? Wat is toen gedaan om de veiligheid en leefbaarheid in de flats te bevorderen toen onder andere door junks de bewoners nog nauwelijks uit hun huizen durfden te komen? Wat hebben deze 'deskundigen' gedaan om het isolement van de bewoners te doorbreken toen zelfs bezoekers nauwelijks meer de flat in durfden?

Het is al verwijtbaar dat ondanks de in de statuten genoemde doelstelling van de bewonersstichting Grubbehoeve, namelijk het behartigen van de belangen van de bewoners en het bevorderen van de leefbaarheid, (zie bijlage 4) men in de afgelopen jaren niets aantoonbaars in die richting heeft verricht. Des te erger is het, te ervaren dat wanneer een andere organisatie zich wel inzet voor een verandering ten gunste van bewoners en leefmilieu, zij door diezelfde lieden te vuur en te zwaard wordt bestreden. Het is daarom zonder meer te rechtvaardigen dat Stida absoluut weigert om - zoals door hen wordt gewenst - onder regie van deze club te opereren.

Het is zeer wel mogelijk dat de bewonersstichting Grubbehoeve en de in haar kielzog varende Bewonerswerkgroep Grubbehoeve zich in de afgelopen twintig jaar hebben ingezet om het verpauperingsproces tegen te gaan. Feit is dat dit niet is gelukt. Bij vele bewoners bestaat de indruk dat de bewonersstichting Grubbehoeve zich hoofdzakelijk bezig houdt met het uitbaten van de collectieve ruimte, beter bekend als 'Kroeg de Blauwe Zaal' (zie bijlage 5).

c) scheve voorstelling van zaken
Zeer kwalijk is het gestelde op pagina 2 waar de briefschrijvers beweren, dat Stida zich begeeft in een moderne vorm van slavernij als zij mensen een baan en schuldsanering aanbiedt. Hier wordt duidelijk hoever deze club staat van de huidige maarschappelijke werkelijkheid, ook in hun flat. Alle deskundigen stellen, dat mensen die in een langdurige uitkeringssituatie hebben gezeten als eerste een baan nodig hebben. Zij constateren verder dat de schuldenproblematiek het belangrijkste obstakel is voor verdere maatschappelijke ontplooiing. Daarom is het zo noodzakelijk om direct na het vinden van een baan voor deze categorie, te werken aan hun schuldsanering. Stida heeft na het creëren van banen voor deze zogenaamde 'fase vier' categorie ( zgn. onbemiddelbare personen) de logische stap gezet om voor hen ook de ondraaglijke schuldenproblematiek te helpen oplossen. Is dat nu een moderne vorm van slavernij?

d) insinuaties omtrent financiële onduidelijkheid
De briefschrijvers stellen dat Stida een bestuur heeft van twee personen, de heren Axwijk en Luqman en dat er geen interne controle bestaat.
Het is waar dat de initiatiefnemers van Stida twee mensen zijn, de heren Axwijk en Luqman, die ook het bestuur vormen. De bewonersstichting Grubbehoeve bestaat ook uit twee mannen: De heren H. Eggekamp en R. Spiekerman. Zij vormen echter sinds 11 december 1979 het bestuur voor deze bewonersstichting (zie bijlage 6). Maar anders dan bij de stichting Grubbehoeve, zal Stida voor het einde van het jaar een nieuw bestuur presenteren bestaande uit vijf personen, waar de heren Axwijk en Luqman geen deel meer van zullen uitmaken. Dit is al binnen één jaar na aanvang van de activiteiten van Stida.

Met betrekking tot het verwijt dat er geen interne controle zou bestaan, kan het volgende worden gezegd. Hoewel Stida geen subsidie ontvangt, heeft zij reeds bij de aanvang van haar activiteiten een van de grootste accountantskantoren van Nederland, KPMG uit Amstelveen, ingeschakeld. De begroting voor dit jaar en de liquiditeitsprognoses 1998 van Stida zijn door deze accountantsgroep goedgekeurd. Maandelijks wordt de gehele salarisadministratie verzorgd door KPMG, die ook de aangiften van de loonbelasting, de BTW- en de GAK-premies verzorgt. De totale financiële controle is contractueel aan KPMG opgedragen, evenals het vaststellen en certificeren van de jaarrekening. Stida genereert haar inkomsten uit dienstverlening o.m. aan de woningcorporatie Nieuw Amsterdam en ontvangt overheadkosten van de Melketiers welke betaald worden door NV Werk.


Wij hopen met deze brief voldoende te hebben aangetoond dat de aantijgingen aan het adres van Stida volledig ongegrond, onredelijk en onrechtvaardig zijn en stellig zijn ingegeven door gevoelens van jaloezie, misplaatst superioriteits-denken en een vrees voor aantasting van (onterechte) machtsposities en belangen.
Tenslotte verwijzen wij voor hetgeen Stida in het ene jaar van haar opereren heeft betekend voor "Hoogbouw Bijlmer" en haar bewoners, naar bijjlage 7.

Hoogachtend,

namens Stichting Interculturele Dienstverlening Amsterdam (STIDA)

Harrald Axwijk


Roel Luqman

home